ΚΑΛΩΣΟΡΙΣΜΑ

Το Ελληνικό Σχολείο του Ρότερνταμ λειτουργεί εδώ και 40 χρόνια, ιδρύθηκε από Έλληνες μετανάστες και έχει αναγνωριστεί από την ελληνική και την ολλανδική κυβέρνηση. Ο κύριος στόχος είναι η διδασκαλία της γραφής και της ανάγνωσης της ελληνικής γλώσσας. Οι μαθητές προετοιμάζονται να λάβουν μέρος στις εξετάσεις ελληνικής γλώσσας (ERK). Μεγάλη σημασία προσδίδεται επίσης στον Πολιτισμό και τις Παραδόσεις μας. Για το λόγο αυτό, διοργανώνουμε τις εθνικές μας γιορτές κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου και στις 25 Μαρτίου. Εκτελούμε επίσης εκδρομές και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με το Ελληνικό Πνεύμα και τις επιρροές του στην Ευρώπη.

[De Griekse School Rotterdam bestaat al 40 jaren, gesticht door Griekse emigranten en erkend door de Griekse overheid. Het hoofddoel is het onderwijzen van het schrijven en lezen van de Griekse taal. De leerlingen worden klaargestoomd om deel te nemen aan de ERK examens Griekse taal. We hechten ook veel waarde aan het culturele aspect. Om die reden organiseren wij jaarlijks onze nationale feestdagen op 28 oktober en 25 maart. Daarnaast doen we ook excursies en andere activiteiten die te maken hebben met de Griekse cultuur.]